[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ABNET สมาคมคนตาบอดชาวอีสานเมนูย่อย
.

 

 

 

     
 
 

 


สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

ตามที่ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ฉบับที่ 1 ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา จนถึง ฉบับที่ 3 สิ้นสุดเมื่อปีพุทธศักราช 2550 เห็นว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสมาคมฯ ได้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน ไม่ว่าด้านองค์กรเข้มแข็ง การศึกษา อาชีพ และการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ฉบับที่ 4 (ปีพุทธศักราช 2555-2559) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทาง แนวทาง ในการดำเนินงานด้านคนตาบอด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านคนตาบอด ได้เข้าใจในการสนับสนุนและช่วยเหลือคนตาบอดอย่างถูกวิธี ตรงกับความต้องการของคนตาบอดในท้องถิ่น การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจ สู่วิสัยทัศน์ของแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
 
 
วิสัยทัศน์  (Vision)            ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ร่วมประสานสิทธิเพื่อประโยชน์ของคนตาบอดตามกฎหมาย จะขยายอำนาจเครือข่ายการบริหารงานของสมาคมฯ จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนพันธกิจ    (Mission)            ร่วมจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและเท่าเทียม จัดสิ่งอำนวยความสะดวก มีอาชีพ และมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง เพื่อให้คนตาบอดมีความสุข สามารถดำเนินชีวิตอิสระ บนความเสมอภาคอย่างมีศักดิ์ศรีเป้าประสงค์          1.                เพื่อให้มีระบบบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแบบบูรณาการ2.                สนับสนุนให้องค์กรคนตาบอด ผลักดันให้ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหน่วยจัดบริการร่วมในระบบบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต3.                ส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัย มีงานทำ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระต่อชุมชนและสังคม4.                ให้องค์กรคนตาบอดและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน5.                ให้มีการปฏิบัติต่อคนตาบอดอย่างทั่วถึง ด้วยความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม โดยให้อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย6.                เพื่อให้สังคมมีเจตคติที่ดี และสร้างสรรค์ต่อคนตาบอดและความพิการ7.                ให้มีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ
1.เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ เพื่อสมาชิกสมาคมฯ         จะได้นำสิ่งเหล่านั้นไปปรับปรุงตนเอง ให้สามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ2.ส่งเสริมสวัสดิการในการทำงาน   เพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกสมาคมฯ โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสามัญซึ่งเป็นคนตาบอด3.ช่วยแก้ไขและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในการดำรงชีวิตในสังคม4.ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน5.ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก6.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง8.ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย

 

 
     
 
::ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
 
 
     

 

 

 


126 / 232 เคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-9640483-4